Privatumo politika

Privatumo politika


Gerbiame savo klientų bei kitų duomenų subjektų teises į jų privačią informaciją ir apdorojame jų asmens duomenis teisėtai ir sąžiningai, kad pateisintume jų pasitikėjimą.

Renkame tik tuos klientų duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse puslapiuose (toliau – Svetainė). Užtikriname, kad renkami ir apdorojami Klientų duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkretiems tikslams.

Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis. 


Asmens duomenų tvarkymas


Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, perkamų ar naudojamų Įmonės prekių ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kaip Įmonės svetainės lankytojas, kai užsisako, perka ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi Įmonės interneto svetainėje.

Duomenų valdytojas (Įmonė) – MB Vizualinių komunikacijų akademija, 305062418, Gražinos 3 g., Vilnius.

Asmens duomenys gaunami klientui lankantis įmonės svetainėje, adresu: www.unipots.eu Svetainėje įmonė naudoja slapukus. Slapukai – tai failai, saugantys informaciją kliento kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip įmonė gali nustatyti, kad klientas lankėsi Įmonės internetinėje svetainėje anksčiau. Įmonė naudoja slapukus, siekiant užtikrinti klientui pačią patogiausią svetainės peržiūrą.

Pateikdamas klientas įmonei asmens duomenis sutinka, kad įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus klientui ir teikdama paslaugas, kurių klientas tikisi.


Kliento asmens duomenys įmonei reikalingi šiais tikslais: • Elektroninės prekybos tikslu. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, pirkimo istorija, prekių pristatymo adresas, ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), prekės / paslaugos apmokėjimo duomenys, IP adresas.
 • Tiesioginės rinkodaros, lojalumo programos, reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, loterijų, konkursų) vykdymo tikslu, nuolaidų, lojalumo kortelių administravimo, teikiant pasiūlymus, naujienas, informaciją, paslaugas, tiekiant produktus ar siunčiant naujienlaiškį, kurių klientas prašo iš įmonės arba kurie, įmonės nuomone, gali klientą sudominti, siųsti sveikinimus. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas. Reklaminiai pranešimai siunčiami naudojant MailerLite platformą, kurioje yra pateikiami Jūsų asmens duomenys ir apdorojami pagal jų privatumo politiką.
 • Elektroninių užklausų ir komentarų administravimo tikslu. Šiais tikslais renkame šiuos duomenis: vardas, elektroninio pašto adresas, teksto turinys.

 

Kliento, kaip duomenų subjekto, teisės

Klientas turi teisę: • Kreiptis į įmonę su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • Kreiptis į įmonę su prašymu ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas; 
 • Apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį įmonė įvertins, ar klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;
 • Gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose);
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • Nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinį pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba klientas yra davęs aiškų sutikimą tam;
 • Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su įmone.
 • Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į įmonę:
 • Teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: sveiki@visualtalkacademy.lt, raštu – adresu Gražinos g. 3, Vilnius.


Kliento atsakomybė • Informuoti įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią kliento informaciją;
 • Pateikti reikalingą informaciją, kad esant kliento prašymui įmonė galėtų identifikuoti klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti klientą). Tai reikalinga kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie klientą būtų pateikta tik klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

Baigiamosios nuostatos • Ši Privatumo politika yra neatskiriama Įmonės parduodamų prekių dalis. Plėtojant ir tobulinant įmonės veiklą, įmonė turi teisė bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką.


Privatumo politikos keitimas • Įmonė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.unipots.eu.
 • Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės www.unipots.eu. sistemoje.